Cena StartPoint 2016

Deana Kolenčíková

Deana Kolenčíková je fotografka, ktorej tvorivé metódy sa už dlhšie neorientujú iba na samotné fotografické médium, ale sú súčasťou a výsledkom širšie koncipovaného post- konceptuálneho myslenia. Okruhy jej záujmu smerujú zväčša k aktuálnym a živým spoločenským témam, ku ktorým sa vyjadruje kriticky i s humorom. Taká je aj diplomová práca Štúdia ochrany a bezpečnosti, ktorá predstavuje inštaláciu, resp. environment, ktorého súčasťou je stan s projekciou a fotografie modifikované do podoby rôznych objektov, aplikované v súlade s celkovým ladením reflektovanej problematiky. Tou je medzinárodne podporovaný a lokálne diferencovaný systém „health´n´safety rules“, priamo napojený na politicko-sociálnu štruktúru jednotlivej krajiny, generujúci zákazy, obmedzenia a bariéry „v mene bezpečnosti“. Ochranné a bezpečnostné produkty s ním súvisiace sa veľmi rýchlo uplatnili v komerčnom sektore, pričom ich predaj je zacielený prevažne na deti a seniorov. Niektoré už takmer „zľudoveli“, nenápadne sa implementujúc do každodennej módy, hračiek, dekorácií... V zdanlivej súvislosti s tým zameriava v práci pozornosť aj na jemné nuansy ako sú farebné afinity bezpečnostných prvkov so situáciami, v ktorých aktuálne fungujú, čím autorsky akcentuje určité pseudo-významové celky, ktoré rozvíja v rovine metafor ad absurdum. Aj tieto vizuálne kvality posúvajú fotografické objekty v inštalácii do nových obsahových a významových polôh.