START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Radim Langer

Řemeslo se z běžného základního předpokladu obrazu dostalo do jeho prvního plánu, stalo se hlavním tématem. Je to konečné stádium na dlouhé cestě konceptualizace, dekonstrukce a analýzy obrazu? Paradoxně se tak jev, který se před avantgardou označoval jako dar boha nebo talent apod., stává více teoretickým problémem, předmětem intelektuální rozvahy a myšlenkové konstrukce než tím, čím sám o sobě je. Vyzdvihovat řemeslnou stránku se po desetiletí v umění považovalo za projev slabého ducha a bylo jen otázkou času, kdy na sebe strhne novou pozornost. V akademickém prostředí dlouho přetrvávala představa řemeslnosti jako shody předmětu zobrazení se zobrazeným předmětem. Možná i proto se Radim Langer ve své práci zaměřil na dva nejpalčivější problémy obrazu jako média – na jeho předmětnost a předmět v něm. Předmětem zobrazení se (skrze zájmový technicko-řemeslný svět jeho otce) stává onen pracovní předmět a nástroj, součástka, stroj. Jednotlivé řemeslné součástky jsou rozmístěny po ploše obrazu a bez snahy o završující kompozici vytváří tento „archiv“ dojem obrazu stroje, čili něčeho, co má funkci, co je užitečné, co vytváří hodnotu. Obraz je ve výsledné instalaci sám předmětem, postaveným na roveň předmětu, který zobrazuje. Toto vyrovnání hladin může sloužit jako nultý stupeň, odkud je možné rozvíjet nové cesty. (ej)