START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Tomáš Šoltys

Šoltýsova performancia, ktorú realizoval koncom apríla 2011 na riekach Morava a Dunaj, odkazuje k špecifickému záujmu autora o performatívny spôsob vyjadrenia a zároveň o problematiku pamäti krajiny, ktorú skúma spolu s možnosťami reinterpretácie priestoru. Premena nemusí súvisieť len so zmenou vizuálnej povahy miesta, môže nastať aj vstupom do nej. Šoltýs sa narušením obrazových stereotypov formou nehybného posúvania sa po toku rieky pokúsil o upriamenie pozornosti na deje, ktoré nie sú primárne viditeľné – na dlhodobú premenu krajiny a prostredia s ňou súvisiaceho. Rieka symbolizuje nielen plynutie času, ale aj genia loci stredoeurópskeho priestoru. (lg)